Privacy

Privacyverklaring Glen Talloch

Glen Talloch
Edisonstraat 4-6, 8912 AW Leeuwarden
Telefoon: (058) 213 51 35
Kamer van Koophandel: 01039614

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Glen Talloch. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Glen Talloch zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

Welke gegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over uw bezoek aan onze website. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. De gegevens verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Ip-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Glen Talloch voornoemde gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Glen Talloch is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Glen Talloch te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Glen Talloch aan te gaan. Glen Talloch verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Glen Talloch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Glen Talloch verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en de diensten van Glen Talloch. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Glen Talloch ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van enkele maanden in elk geval zo lang onze overeenkomst duurt.

U kunt Glen Talloch op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Glen Talloch kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Glen Talloch verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Glen Talloch bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website
 • Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten

Glen Talloch waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Glen Talloch hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Glen Talloch zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Inzicht in gegevens, correctie en verwijdering

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Glen Talloch over u heeft. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar info@glentalloch.nl